Zapytanie ws. przeprowadzenia szkolenia w zakresie pracownik ochrony i dozoru mienia

Graffiti na murze - czarna kamera

Stowarzyszenie MOST zaprasza do składania ofert w ramach Zapytania Nr 1/1/PFRON/2024 na przeprowadzenie szkolenia w zakresie pracownik ochrony i dozoru mienia.

1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 15.01.2024 r. do godz.: 15:00 osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierską. Za termin dostarczenia oferty uważa się datę i godzinę wpływu oferty na adres Stowarzyszenie MOST ul. Wolności 274, 41-800 Zabrze, lub należy złożyć za pośrednictwem mail: zapytania@mostkatowice.pl

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta z dopiskiem”  

„OFERTA
Przeprowadzenie szkolenia w zakresie: pracownik ochrony i dozoru mienia
Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert.”

Ofertę w wersji elektronicznej należy sporządzić na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego albo według takiego samego schematu formularza. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć skany wymaganych załączników.

Ofertę należy przesłać do dnia 15.01.2024 r. do godz.: 15:00 na wskazany adres 
e-mailzapytania@mostkatowice.pl z dopiskiem:

„OFERTA
Przeprowadzenie szkolenia w zakresiepracownik ochrony i dozoru mienia
Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert.”

Projekt jest współfinansowany ze środków jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Ku lepszemu życiu” oraz ze środków Miasta Katowice

pl_PL
Skip to content