Zapytanie ws. przeprowadzenia szkolenia pt. grafika komputerowa

Stowarzyszenie MOST zaprasza do składania ofert w ramach Zapytania Nr 1/5/PFRON2/2024 na przeprowadzenie szkolenia w zakresie grafika komputerowa.

1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 29.05.2024 r. do godz.: 15:00 osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierską. Za termin dostarczenia oferty uważa się datę i godzinę wpływu oferty na adres Stowarzyszenie MOST ul. Wolności 274, 41-800 Zabrze, lub należy złożyć za pośrednictwem mail: a.klos@mostkatowice.pl

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta z dopiskiem”  

„OFERTA
Przeprowadzenie szkolenia w zakresie: grafika komputerowa
Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert.”

Ofertę w wersji elektronicznej należy sporządzić na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego albo według takiego samego schematu formularza. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć skany wymaganych załączników.

Ofertę należy przesłać do dnia 29.05.2024 r. do godz.: 15:00 na wskazany adres 
e-maila.klos@mostkatowice.pl z dopiskiem:

„OFERTA
Przeprowadzenie szkolenia w zakresiegrafika komputerowa
Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert.”

Projekt jest współfinansowany ze środków jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Kierunek – zatrudnienie!”.

ZAPYTANIE-1.5.PFRON2.2024

ZAL.-4-WZOR-1.5.PFRON2.2024

ZAL.-3-WYKLUCZENIA-DO-1.5.PFRON2_.2024

ZAL.-2-POWIAZANIA-DO-1.5.PFRON2_.2024

ZAL.-1-FORMULARZ-OFERTY-DO-1.5.PFRON2_.2024

pl_PL
Skip to content