Krok do polskiej edukacji

Projekt wsparcie włączenia i kontynuacji nauki dzieci poprzez stworzenie klubu integracyjno-edukacyjnego dla młodzieży ukraińskiej – „Krok do polskiej edukacji” działa od 01.01.2024 roku w ramach piorytetu „Wsparcie włączenia i kontynuacji nauki dzieci-uchodźców w polskich szkołach”. W
okresie od 01.01.2024 do 30.04.2024 objęto wsparciem w zakresie włączenia do polskiego systemu
edukacji oraz profilaktyki opuszczenia polskiego systemu edukacji 72 dzieci-uchodźców
przebywających na terenie Miasta Katowice i okolic. Spotkania odbywają się raz w tygodniu przez 4
godziny, w poniedziałki w godzinach od 15:00 do 19:00 w Centrum Spilno Hub w Katowicach na ul.
Morcinka 5.


Cel główny jest realizowany poprzez:

 • Prowadzenie integracyjno-edukacyjnego klubu dla młodzieży z Ukrainy oraz Polski z naciskiem na
  młodzież uczącą się zdalnie w systemie edukacji w Ukrainie w celu włączenia młodzieży do polskiego systemu edukacji;
 • Wsparcie młodzieży z Ukrainy, która kończy określone przez ustawę o szkolnictwie polskim etapy
  nauki pomagając w wyborze i zdobyciu wiedzy odnośnie kolejnych etapów nauki w systemie
  szkolnictwa w Polsce;
 • Profilaktykę opuszczenia polskiego systemu edukacji w związku z pojawiającymi się trudnościami;
 • Prowadzenie korepetycji z języka polskiego dla uczestników klubu;
 • Wsparcie specjalistyczne, gdzie do tej pory udzieliliśmy uczestnikom wsparcia psychologa, pedagoga, coacha, doradcy zawodowego;
 • Wsparcie psychologiczne rodziców dzieci, gdzie głównie dążymy do edukacji rodziców odnośnie m.in. przemocy w szkole, radzenia sobie z doznaniem przez dzieci przemocy, wsparcie dzieci w adaptacji w polskiej szkole.

W ramach projektu zatrudniony jest animator (posiada niezbędną wiedzę oraz wykształcenie w
kierunku pedagogicznym oraz posługuje się językiem ukraińskim, rosyjskim oraz polskim) oraz
koordynator projektu, który jest jednocześnie osobą ds. dokumentacji i sprawozdawczości, który jest
odpowiedzialny m.in za dokumentację, sprawozdawczość, rozliczenia budżetu.
W okresie od 01.01.2024 do 15.05.2024 odbyły się następujące działania wzmacniające kompetencje
psycho-społeczno-edukacyjne młodzieży m.in:

 • spotkania na temat konfliktów (m.in. jak rozwiązywać konflikty i jak współpracować w grupie, wyjaśnienie czym są konflikty i dlaczego się tworzą),
 • warsztaty integracyjne ( warsztat m.in. z decoupage, florarium, spotkanie z grami planszowymi), według zapotrzebowania indywidualne spotkania z psychologiem,
 • warsztaty z budowania zespołu ( m.in. omówienie współpracy w zespole, konflikty, wzajemne porozumienie),
 • szkolenie psychologiczne z komunikacji międzyludzkiej, budowania zespołu,
 • warsztaty integracyjne z udziałem polskiej i ukraińskiej młodzieży,
 • szkolenie coachingowe międzykulturowe odnośnie stereotypów i komunikacji,
 • szkolenie psychologiczne dla rodziców na temat „ Adaptacja w polskiej szkole” oraz „Przemoc w szkole”,
 • korepetycje z języka polskiego,
 • doradztwo zawodowe dla młodzieży.

W chwili obecnej chcemy kontynuować doradztwo zawodowe dla młodzieży, organizujemy spotkania z Uniwersytetami na terenie miasta Katowice w celu rozeznania własnej ścieżki edukacyjnej młodzieży oraz przygotowujemy się do spotkania z Młodzieżową Radą Miasta Katowice. Przez cały czas trwania

Projekt finansowany za pośrednictwem POP Fund. Przez cały czas trwania projektu prowadzimy diagnozę potrzeb uczestników klubu młodzieżowego w celu przełamania barier związanych z podjęciem lub kontynuowaniem nauki w polskim systemie edukacji.

Wsparcie włączenia i kontynuacji nauki dzieci poprzez stworzenie klubu integracyjno-edukacyjnego dla młodzieży ukraińskiej – “Krok do polskiej edukacji”

Banner informujący o działalności klubu młodzieżowego

Klub młodzieżowy został utworzony przez Stowarzyszenie MOST w ramach projektu grantowego pt “Wsparcie włączenia i kontynuacji nauki dzieci poprzez stworzenie klubu integracyjno-edukacyjnego dla młodzieży ukraińskiej – “Krok do polskiej edukacji”” dofinansowanego przez Fundację Polskich Organizacji Pozarządowych ( POP Fund). Projekt został stworzony w celu włączenia młodych ludzi (11-18 lat) do systemu edukacji w Polsce.

Główne cele projektu:

 • wspieranie młodzieży ukraińskiej, która ma obowiązek uczęszczania do szkoły, poprzez podłączenie jej do systemu edukacji w Polsce.
 • wspieranie młodych ludzi z Ukrainy kończących kolejne etapy edukacji, pomoc w wyborze i zdobywaniu wiedzy na temat kolejnych etapów edukacji w systemie edukacji w Polsce;
 • wyrównywanie szans edukacyjnych ukraińskiej młodzieży oraz podnoszenie poziomu kompetencji psychologicznych i społecznych w celu lepszej integracji z polskim systemem edukacji;
 • rozwój sieci kontaktów członków klubu poprzez spotkania, w szczególności z Młodzieżową Radą Miasta Katowic i organizacjami pozarządowymi;

Obszary działania KLUBU MŁODZIEŻOWEGO:

 • Spotkania integracyjne,
 • Treningi,
 • Konsultacje psychologa (indywidualne i grupowe), pedagoga, korepetytora, coaching, doradca zawodowy,
 • Edukacja,
 • Warsztaty (długopisy 3D, malarskie, gastronomiczne, ekologiczne, rozwijające wyobraźnię, zdolności osobiste i przełamujące bariery psychologiczne),
 • Gry planszowe i nie tylko.

Klub młodzieżowy zawsze dysponuje Wi-Fi, kawą, herbatą, ciasteczkami i innym sprzętem do spotkań młodzieży, generowania pomysłów, spędzania wolnego czasu. 

Grupa docelowa projektu:

Młodzież ukraińska i polska w wieku 11-18 lat (uczniowie, studenci, młodzież aktywna, wolontariusze), , członkowie Katowickiej Rady Młodzieży, młodzież ukraińska mająca problemy z polską edukacją.

Informacja i zapisy:

Centrum Spilno Hub, m.in. Katowice, ul. Morcinka 5-9

tel. 535279285 (w godzinach pracy klubu poniedziałek od godziny 15:00 do 19:00)

E-mail: klubmlodziezowy@mostkatowice.pl


По українську

Молодіжний клуб створено Асоціацією «МОСТ» у рамках грантового проекту «Підтримка включення та продовження  навчання дітей шляхом створення інтеграційно-освітнього клубу для української молоді – «Крок до польської освіти»» за співфінансуванням Фундація польських неурядових організацій (POP Fund). Проект створено з метою залучення молоді (11-18 років) до системи освіти в Польщі.

Основні цілі проекту:

 • підтримка молодих людей, які зобов’язані відвідувати школу, шляхом включення їх до системи освіти в Польщі.
 • підтримка молодих людей з України, які завершують етапи навчання, допомагаючи їм вибрати та отримати знання про наступні етапи навчання в системі освіти в Польщі; 
 • вирівнювання освітніх можливостей для української молоді та підвищення рівня психологічної та соціальної компетенції для кращої інтеграції в систему польської освіти;
 • розбудова мережі контактів учасників клубу через зустрічі, зокрема з Молодіжною радою міста Катовіце та неурядовими організаціями;

Напрямки роботи МОЛОДІЖНОГО КЛУБУ:

 • Інтеграційні зустрічі
 • Тренінги
 • Консультації психолога (індивідуальні та групові), педагога, репетитора, коучинга, профорієнтатора
 • Майстер класи ( 3D ручки, живопис, гастрономія, екологія, розвиток уяви, особистих навичок та подолання психологічних бар’єрів)
 • Настільні ігри та інше

У молодіжному клубі завжди є Wi-Fi, кава, чай, печиво та інше обладнання для молодіжних зустрічей, генерації ідей та проведення вільного часу.

Цільова група проекту:

Українська та польська молодь 11-18 років (учні, студенти, активна молодь, волонтери), члени Молодіжної Ради міста Катовіце, українська молодь, яка має проблеми з польській освіті.

Інформація та реєстрація:

Centrum Spilno Hub, m. Katowice, ul.Morcinka 5-9.

тел. 535279285 ( в години праці центру понеділок з 15:00 – 19:00)

E-mail: klubmlodziezowy@mostkatowice.pl

pl_PL
Skip to content