ZAPYTANIE OFERTOWE – szkolenie zawodowe

Nr 1/PFRON/2022

Zapytanie ofertowe na

„Przeprowadzenie szkolenia dla uczestników/czek projektu pn.: Ku lepszemu życiu,
w zakresie pracownik ochrony i dozoru mienia”

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do złożenia w terminie do 22.11.2023 oferty dotyczącej przeprowadzenia szkolenia zawodowego.

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia Pracownik ochrony i dozoru mienia dla 5 do 8  osób z niepełnosprawnościami w wymiarze 80 godzin dydaktycznych:

 1. Liczba uczestników i termin szkolenia:
 2. termin realizacji szkoleń od dnia podpisania umowy do 22.12.2023 r.
 3. przewidywana ilość uczestników –  minimalna liczba uczestników 5 maksymalna liczba uczestników – 8
 4. Program winien obejmować poniższe bloki tematyczne:
 5. PROGRAM SZKOLENIA
Treść szkolenia w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnychIlość godzin teoretycznychIlość godzin praktycznych
Podstawowe zagadnienia dotyczące BHP Pierwsza pomoc przedmedyczna Ochrona Przeciwpożarowa, bezpieczeństwo pożarowe budynków, urządzenia przeciwpożarowe Kompetencje stanowiskowe – zagadnienia prawne Kompetencje stanowiskowe – witanie gości, sprawdzanie ich tożsamości i udzielanie im informacji odnośnie topografii placówki oraz zasad jej funkcjonowania; wydawanie i przyjmowanie kluczy prowadzenie zeszytu raportowego, obserwacja osób przebywających na terenie obiektu i zgłaszanie nieprawidłowości; drobne naprawy; należeć także obsługiwanie bramy wjazdowej; kontrolowanie ruchu pojazdów; obserwacja obrazu z kamer telewizji dozorowej; obsługa wewnętrznego parkingu; przeprowadzanie ewakuacji budynku w razie pożaru lub awarii; postępowanie w przypadku zaistnienia konkretnych zdarzeń; dozorowanie obiektu; Obsługa urządzeń monitorujących. Zakres odpowiedzialności pracowników portierni Zapobieganie kradzieży i niszczenia mienia Zakres odpowiedzialności dotyczący lokalnego systemu antynapadowego – wezwanie grupy interwencyjnej, wezwanie ochrony, odwołanie alarmu2456
 • Miejsce realizacji zamówienia

Zajęcia teoretyczne i praktyczne winny być realizowane na terenie miasta Katowice. Dopuszcza się możliwość realizacji zajęć poza terenem miasta Katowice w sytuacji gdy podmiot realizujący zamówienie zapewni dojazd uczestnikom szkolenia z Katowic do i z miejsca realizacji zajęć, a koszt usługi zostanie uwzględniony w ogólnym koszcie szkolenia oraz gdy łączny czas dojazdu z Biura Stowarzyszenia MOST mieszczącego się w Katowicach ul. Kopernika 14 do miejsca szkolenia i z powrotem, środkami komunikacji miejskiej nie przekroczy 2 łącznie godzin zegarowych. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkoleń w formule on-line.

 • Warunki realizacji zamówienia
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia grupy osób skierowanych do przeszkolenia
  w ramach projektu z osobami spoza tej grupy.
 • Wykonawca zobligowany będzie do zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych umożliwiających udział w kształceniu osobom z niepełnosprawnością. Osoby, które ukończy/ą kurs, będą mogły przystąpić do egzaminu w warunkach i formie dostosowanej do rodzaju ich niepełnosprawności. Dostosowanie to następuje na podstawie aktualnego Orzeczenia
  o stopniu niepełnosprawności danej osoby.
 • Wykonawca zapewni każdemu/ej uczestnikowi/czce szkolenia niezbędne narzędzia i przybory umożliwiające wykonywanie czynności określonych programem szkolenia.
 • Wykonawca skieruje uczestników/czki szkolenia na badania lekarskie, których koszt wraz
  z wydaniem książeczki zdrowia (jeżeli kierunek szkolenia tego wymaga) uwzględni w złożonej ofercie.
 • Wykonawca zapewni odzież ochronną (jeżeli kierunek szkolenia tego wymaga).
 • Wykonawca zapewni, prowadzenie zajęć wykładowców posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację szkolenia.
 • Wykonawca zapewni środki ochrony osobistej takie jakm.in. jednorazowe maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe nitrylowe, środki dezynfekujące – jeżeli w danym czasie wymagają tego stosowne przepisy prawa. Nie dot. szkoleń w formule on-line.
 • W ramach realizacji szkolenia Wykonawca zapewni, nie dot. szkoleń w formule on-line:
 • warunki szkolenia zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zaplecze sanitarne i higieniczne oraz środki czystości.
 • Szkolenie musi zostać zrealizowane zgodnie z następującymi zasadami:
 • zajęcia muszą odbywać się nie więcej niż 6 godzin dziennie – między godziną 8:00 a 18:00.
 • Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia lub skierowania na egzamin sprawdzający poziom wiedzy uczestników/czek szkolenia i wydania osobom, które ukończą szkolenie, stosownych zaświadczeń/certyfikatów poświadczających nabycie kwalifikacji.

Szczegóły w załączniku.

pl_PL
Skip to content