ZAPYTANIE OFERTOWE – szkolenie zawodowe

Pojedynczy różowy kwiat na jasnym tle

Stowarzyszenie MOST zaprasza do składania ofert w ramach Zapytania Nr 1/12/PFRON/2023 na przeprowadzenie szkolenia w zakresie florystyki. 

  1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 18.12.2023 r. do godz.: 15:00 osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierską. Za termin dostarczenia oferty uważa się datę i godzinę wpływu oferty na adres Stowarzyszenie MOST ul. Wolności 274, 41-800 Zabrze, lub należy złożyć za pośrednictwem mail: zapytania@mostkatowice.pl
  2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta z dopiskiem”  

„OFERTA 
Przeprowadzenie szkoleń w zakresie florystyki

Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert.”

  1. Ofertę w wersji elektronicznej należy sporządzić na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego albo według takiego samego schematu formularza. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć skany wymaganych załączników.
  2. Ofertę należy przesłać do dnia 18.12.2023 r. do godz.: 15:00 na wskazany adres  e-mail: zapytania@mostkatowice.pl z dopiskiem:

„OFERTA 
Przeprowadzenie szkoleń w zakresie florystyki
Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert.”

Projekt jest współfinansowany ze środków jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Ku lepszemu życiu” oraz ze środków Miasta Katowice

pl_PL
Skip to content