Działalność Mysłowickiej Rady Seniorów a sytuacja osób 60+

Reprezentacja Mysłowickiej Rady Seniorów na spotkaniu barbórkowym w Katowicach w 2023 r.

Mysłowicka Rada Seniorów została powołana w 2015 r. w celu poprawy jakości życia seniorów w Mieście Mysłowice. Kadencja rady trwa 4 lata, a sama Rada liczy 23 członków. Zadaniem Rady jest opiniowane aktów prawa miejscowego i ścisła współpraca z Miastem w obszarach istotnych z punktu widzenia osób 60+ zamieszkujących w Mysłowicach. Jedak Rada prowadzi też działania w wielu innych obszarach. Dowiedz się dlaczego działalność Mysłowickiej Rady Seniorów jest ważna i potrzebna.

Sytuacja osób 60+ w Mysłowicach

Według GUS, w Mysłowicach w 2020 r. mieszkało prawie 75 tysięcy osób. Ta liczba od 2017 r. utrzymuje się na stałym poziomie. 21,2% mieszkańców to osoby w wieku poprodukcyjnym. Miasto dostrzega potrzeby osób 60+ dlatego od 2021 r. w Mieście działa Dzienny Dom „Senior-Wigor” oraz Dzienny Dom „Senior+”. Te placówki prowadzą działania aktywizujące społecznie nieaktywnych mieszkańców i mieszkanki 60+, jednak nie zaspokajają one wszystkich potrzeb zauważanych przez osoby powołane do Mysłowickiej Rady Seniorów.

Posiadane zasoby

Osoby seniorskie pozytywnie oceniają wpływ działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Miejskiego Ośrodka Kultury na rzecz wsparcia osób 60+. Dodatkowo, w 2023 r. Miasto uruchomiło punkt spotkań mieszkańców, w tym osób 60+ na Grunwaldzkiej 8. Urban Lab organizuje ciekawe spotkania, w tym udostępnia przestrzeń na organizację wydarzeń dla osób 60+.

Do innych, ważnych dla seniorów, instytucji mysłowiccy radni senioralni zaliczyli:

  • organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów,
  • parafie,
  • Rady Dzielnic,
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Bardzo ważnym elementem systemu wsparcia seniorów w mieście jest budżet obywatelski. Z niego mogą być finansowane działania aktywnych seniorów.

Kolejnym zauważanym przez osoby 60+ zasobem jest spora ilość miejsc w szpitalach geriatrycznych oraz poczucie lokalnego patriotyzmu.

Wyzwania osób 60+

Działalność Mysłowickiej Rady Seniorów bazuje na mocnych stronach i posiadanych zasobach. Jest prowadzona w celu zmniejszenia zauważanych problemów, na które napotykają osoby 60+ w mieście.

Głównym wyzwaniem, z którym mierzą się radni i miasto, jest mała aktywność seniorów. Do możliwych przyczyn tego problemu zaliczamy:

  • bariery komunikacyjne,
  • bariery architektoniczne,
  • brak miejsc w dzielnicach na spotkania osób 60+, w tym klubów seniora.

Niestety wyżej wymienione bariery wymagają sporych nakładów finansowych. Szansa na zmianę sytuacji może pojawić się wraz z uruchomieniem kolejnych rządowych i unijnych programów, po środki z których Miasto chętnie sięga. Do barier komunikacyjnych, oprócz komunikacji miejskiej mysłowiccy radni senioralni zaliczają też brak ławek ułatwiających poruszanie się w przestrzeni miejskiej. Pomysł na Mysłowicką Ławkę Seniora już został opracowany (więcej o tej inicjatywie znajdziesz w tym tekście). Obecnie trwają poszukiwania środków na realizację tego pomysłu.

Mysłowicka Rada Seniorów, tak, jak inne aktywnie działające w środowiskach senioralnych osoby, zauważa też potrzeby w zakresie realizacji usług społecznych na rzecz osób 60+. Zaliczamy do nich opiekę wytchnieniową i rehabilitację. Niestety część potrzebnych usług społecznych nie jest zdiagnozowana, gdyż, tak jak w innych sąsiadujących miastach, osoby seniorskie zauważają dużą trudność w dotarciu i uzyskaniu informacji od osób długowiecznych.

Szanse

Mysłowicka Rada Seniorów ma nadzieję na pozyskanie przez Miasto kolejnych środków finansowych na poprawę jakości życia osób 60+ w mieście. Oprócz nowych programów seniorzy upatrują szansę w dobrze prowadzonych programach pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu, w tym wolontariatu międzypokoleniowego. Takie działania przyczynią się do integracji międzypokoleniowej, która też będzie pozytywnie wpływać na sytuację osób 60+ w Mysłowicach.

Dodatkowo Mysłowicka Rada Seniorów zauważa konieczność deinstytucjonalzizacji działalności podmiotów świadczących usługi społeczne (co jest zgodne z założeniami rządowych programów) oraz zacieśnienia współpracy z podmiotami zewnętrznymi (np. organizacjami pozarządowymi).

Również cyfryzacja jest sporą szansą na poprawę jakości życia osób 60+. Z drugiej strony, jest ona zagrożeniem, a działalność na rzecz osób 60+ powinna obejmować usługi edukacyjne w tym zakresie.

Obawy

Osoby będące członkami Mysłowickiej Rady Seniorów zauważają też negatywne trendy, które mogą mieć wpływ na sytuację osób 60+ w Mieście. Należą do nich m.in. spadek jakości usług medycznych i pogorszenie się dostępu do lekarzy specjalistów oraz spadek liczby miejsc w hospicjach.

Warto też zwrócić uwagę na zmiany prawne dotykające osoby 60+ oraz negatywne zmiany demograficzne w mieście, w tym emigrację osób młodych oraz ubożenie społeczeństwa.

Dodatkowe informacje

Opiekunem Mysłowickiej Rady Seniorów  jest Jolanta Szmałańska tel. tel. 32 31 71 205.

pl_PL
Skip to content