Konkurs na Pakiety Promocyjne COP 2024

Informujemy, że od 20.03.2024 r. można składać wnioski w konkursie Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach na pakiety promocyjne dla organizacji pozarządowych. W ramach konkursu przewiduje się przyznanie min. 6 pakietów promocyjnych. Całkowita wartość jednego pakietu wynosi do 2 000 zł brutto.

Cel konkursu

Celem konkursu jest wsparcie organizacji pozarządowych mających siedzibę lub oddział na terenie miasta Katowice w działaniach promocyjnych. Pakiety promocyjne mają na celu zwiększenie rozpoznawalności wybranych NGO w środowisku lokalnym.

W ramach pakietu organizacja pozarządowa może zakupić materiały promocyjne i/lub usługę marketingową. W ramach pakietu nie ma zamkniętego katalogu wydatków.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o pakiet promocyjny (załącznik 2) można składać:
– w formie mailowej – skanu wypełnionego, podpisanego wniosku przesłanego na adres cop.katowice@mostkatowice.pl 
– lub w formie papierowej, osobiście w Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach, ul. Kopernika 14 i ul. Wita Stwosza 7 w godzinach 9:00-17:00 w dniach poniedziałek, środa, piątek oraz 11:00-19:00 w dniach wtorek, czwartek.

Wyniki konkursu

O przyznaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym liczy się moment otrzymania przez Stowarzyszenie MOST poprawnie wypełnionego i kompletnego wniosku zgodnie ze wzorem określonym w Regulaminie. 

W przypadku wyczerpania alokacji, nabór zostanie zamknięty. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie Stowarzyszenia MOST w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od jego zakończenia. Za zakończenie naboru uznaje się moment wyczerpania środków.

Każdy wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej, dokonywanej przez pracowników Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach. Wnioski, które zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym podlegają ocenie merytorycznej (szczegółowe kryteria oceny – Regulamin).

Realizacja wsparcia prowadzona jest w projekcie ,,Centrum Organizacji Pozarządowych – łączymy społeczności” realizowanym przez Stowarzyszenie MOST, współfinansowanym ze środków budżetu miasta Katowice.

Skip to content