Działania podejmowane przez Radę Seniorów Miasta Katowice

Rada Seniorów Miasta Katowice podczas barbórkowego spotkania w projekcie Seniorze działaMY!

Rada Seniorów Miasta Katowice od 2014 r. działa w celu poprawy jakości życia osób 60+ w mieście. Działania Rady skupiają się na opiniowaniu aktów prawa miejscowego, ale rada podejmuje też szereg innych działań.

Działania Rady obejmują m.in.:

  • ścisłą współpracę z władzami miasta, 
  • monitorowanie potrzeb seniorów,
  • opiniowanie i zgłaszanie uwag co do prowadzonej polityki senioralnej przez władze miasta,
  • integrację osób starszych poprzez edukację, rozrywkę, aktywność fizyczną,
  • profilaktykę i promowanie programów zdrowotnych dla seniora,  
  • współpracę z policją i propagowanie programu na rzecz bezpieczeństwa seniorów.  

Więcej informacji o stałych działaniach Rady Seniorów znajduje się na poświęconej jej stronie. Rada prowadzi też fanpage na platformie Facebook.

Rada Seniorów Miasta Katowice i jej członkowie są aktywni. Dlatego sami, z własnej inicjatywy, włączają się w ogólnomiejskie akcje i chętnie uczestniczą w różnych projektach dla radnych senioralnych. Dzięki temu osoby zasiadające w Radzie Seniorów Miasta Katowice wzięły udział w projekcie Stowarzyszenia MOST pt.: „Seniorze działaMY!”. Dodatkowo radni podejmują szereg inicjatyw aby poprawić jakość życia osób 60+.

Już zrobiono

W Katowicach jest podejmowanych sporo inicjatyw dla osób 60+. Seniorzy aktywnie włączają się w działania i mają spore doświadczenie w tym zakresie. Np. bardzo ciekawym pomysłem jest inicjatywa tzw. „trójek blokowych”, których zadaniem jest wsparcie sąsiadów 60+. Osoby seniorskie biorące udział w projekcie doceniają też jakość współpracy z Urzędem Miasta Katowice i to, że ten przeznacza na działania dla seniorów środki finansowe. Miasto przeprowadza też regularne badanie potrzeb osób 60+.

Do zrobienia

Jak wynika z opinii osób uczestniczących w projekcie katowiccy seniorzy są samotni. I, tak jak w całej aglomeracji, wyzwaniem jest dotarcie z propozycją działań do osób długowiecznych – samotnie mieszkających. Problem potęguje brak zaufania osób 60+ do obcych i brak spójnego systemu i kanałów komunikacji z seniorami. Opisaliśmy to wyzwanie w tym tekście. W nim zaproponowaliśmy, aby opiekunowie osób seniorskich byli pośrednikami w relacjach pomiędzy seniorami a wolontariuszami. Z problemem komunikacyjnym i wyzwaniami opieki nad osobami samotnymi jest powiązane kolejne wyzwanie. W Polsce nie wspiera się systemowo opiekunów osób zależnych z przyczyny długotrwałej choroby. Pomysły na system wsparcia są, jednak są one czaso- i kosztochłonne.

Kolejnym wyzwaniem, w opinii katowickich seniorów jest ciągle zbyt mała liczba miejsc spotkań seniorów w mieście. Kluby seniora powinny działać w każdej dzielnicy i powinny być otwarte codziennie. Kluby powinny być finansowane ze środków publicznych, gdyż osoby 60+ nie są majętne i często ich nie stać na udział w płatnych zajęciach. Dodatkowo, kluby powinny oferować ciekawe zajęcia z aktualną ofertą kulturalną i sportową. Taka forma wsparcia dla osób 60+ jest kosztowna i będzie wymagała poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania.

Jednak, osoby uczestniczące w projekcie obawiają się, że nawet atrakcyjna oferta dla osób 60+ nie wpłynie na zmianę postaw części biernych i roszczeniowych osób 60+. Te osoby, będą wymagały innych pomysłów na aktywizację społeczną i obywatelską, co wymaga przeprowadzenia kompleksowego badania potrzeb osób nie uczestniczących w ofercie dla osób 60+.

Ostatnim elementem do usprawnienia w Mieście Katowice, który w ocenie osób uczestniczących w projekcie można szybko zmienić jest przewlekłość postępowań urzędowych.

Rada Seniorów Miasta Katowice ocenia szanse i zagrożenia podejmowanych działań prosenioralnych

Sporą szansę na zmianę sytuacji osób seniorskich w mieście katowiccy radni seniorzy upatrują w sieciowaniu i budowaniu współpracy, w tym we wsparciu podmiotów zewnętrznych. Do nich zaliczamy spółdzielnie, uniwersytety trzeciego wieku, organizacje pozarządowe i szpitale, które będą tworzyły nowe miejsca na oddziałach geriatrycznych. Wszystkie te podmioty mogą i powinny uruchamiać międzypokoleniowe działania wolontariackie, co ma znaczący wpływ na poprawę jakości życia osób 60+.

Do pozytywnych działań prosenioralnych w mieście może przyczynić się też wymiana dobrych praktyk z innymi miastami przyjaznymi seniorom oraz poprawa polityki rządowej i samorządowej na rzecz osób 60+. Wraz ze wzrostem liczby seniorów w mieście istnieje szansa na pozyskanie środków zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych.

Zagrożeniem dla budowania pozytywnej zmiany są m.in. ciągle wzrastająca liczba osób długowiecznych o zróżnicowanych problemach zdrowotnych. Te osoby wymagają regularnego wsparcia, w tym opieki psychologicznej. Wraz ze wzrostem ilości osób wymagających opieki sporym zagrożeniem jest malejąca liczba osób wolontariackich, w tym seniorów.

Oprócz zmian demograficznych sporym zagrożeniem dla poprawy jakości życia osób seniorskich jest stała cyfryzacja większości obszarów naszego codziennego funkcjonowania. Niestety, można założyć, że cyfryzacja usług publicznych, bankowości, zakupów będzie postępować. Tego trendu nie da się już odwrócić. Dlatego tak ważnym jest projekt „Seniorze działaMY!”, w którym opracowaliśmy pomysły na niwelację tych negatywnych barier uczestnictwa w życiu społecznym osób 60+.

Pomysły wypracowane przez osoby uczestniczące w projekcie znajdziesz w tym miejscu.

O projekcie

Projekt “Seniorze działaMY!” uzyskał dofinansowanie w ramach Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 – edycja 2023. Celem projektu było zainspirowanie i pobudzenie działalności obywatelskiej 40 seniorów w ramach Rad Seniorów do końca 31 grudnia 2023 r. Projekt zakładał nowatorskie podejście do edukacji obywatelskiej obecnych radnych i osób, które są utworzyć taką Radę w mieście, w którym jej nie ma. Ważnym aspektem projektu było wspólne uczenie się “w działaniu” i wymiana doświadczeń pomiędzy działaczami z Zabrza, Mysłowic i Katowic.

pl_PL
Skip to content