Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 9.1. Aktywna integracja.

Cel projektu

Celem projektu jest realizacja działań Programów Aktywności Lokalnej na terenie 3 dzielnic śródmieścia: Centrum, Piasek, Stare Miasto ze szczególnym uwzględnieniem z uwzględnieniem działań opartych o samopomoc i wolontariat, działania organizacji pozarządowych i liderów lokalnych, działania środowiskowe, prozatrudnieniowe i edukacyjne.
W ramach projektu planuje się objęciem wsparcia 67 osób  zagrożonych wykluczeniem społecznym, które poprzez udział w planowanych działaniach włączą się w działania na rzecz Mysłowic  oraz zdobędą wiedzę i kwalifikacje niezbędne na rynku pracy.

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu wynosi 1 178 464,80 zł , w tym pozyskane dofinansowanie wynosi 1 119 541,56 zł. Pozostała część środków stanowi wkład własny Miasta Mysłowice.

Czas realizacji projektu
od 2020-04-01 do 2023-06-30 

Działania przewidziane w projekcie

 1. Animacja lokalna w ramach Programów Aktywności Lokalnej (PAL), w tym w szczególności:
 • otwarcie i prowadzenie Klubu Inicjatyw Lokalnych
 • praca animacyjnej w ramach PAL
 • organizacja pikników integracyjnych
 • prowadzenie zajęć dla lokalnych liderów – szkoła liderów
 • wsparcie liderów lokalnych poprzez specjalistyczne doradztwo
 • realizacja inicjatyw oddolnych w ramach pakietów rozwoju lokalnego
 1. Bezpośrednie wsparcie uczestników projektu, w szczególności poprzez:
 • doradztwo zawodowe
 • objęcia uczestników wsparciem coacha
 • uczestnictwo w kursach zawodowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa KIL

tel 574910221

mail: kil @ mostkatowice.pl

Projekt jest realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST i Miasta Mysłowice

pl_PL
Skip to content