Śląska Sieć 3 sektora

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na efektywnie działające sieci zrzeszające NGO w województwie śląskim, przedstawiamy „Śląską Sieć 3 sektora”. Projekt ten skierowany jest do organizacji pozarządowych z naszego regionu, chcących aktywnie współpracować z samorządem i z innymi NGO w obszarze realizacji swoich celów staturowych i w obszarze rozwoju trzeciego sektora. Wspólne działanie podnosi skuteczność działania, tworząc wizerunek kompetentnego partnera, a poprzez efekt synergii pozwala na osiąganie dużo lepszych rezultatów. 

Idea

W województwie śląskim nie ma trwałej i aktywnie działającej sieci zrzeszającej NGO z co najmniej 50% powiatów. Funkcjonuje 15 sieci, jednak jak na teren, na którym jest zarejestrowanych 9858 NGO (wg mojapolis.pl) jest to zbyt mało. Co więcej, ich działania charakteryzuje niski potencjał i ograniczony rozwój, co przekłada się na średnią efektywność. Przyczyn obecnego stanu rzeczy można upatrywać w braku odpowiedniego przygotowania do zarządzania siecią oraz w deficytach praktycznej wiedzy w zakresie aktywnej, skutecznej i synergicznej współpracy, opartej na długofalowych strategach działania i partycypacyjnym podejściu do realizowanych zadań zarówno na etapie planowania, realizacji, promocji czy finansowania i ewaluacji.

Cele działania

Głównym celem projektu jest powołanie jednej sieci skupiającej co najmniej 30 podmiotów spośród działających już na Śląsku sieci oraz ich członków i innych chętnych organizacji pozarządowych, bazującej na ścisłej współpracy i wspólnych zasadach, co ma zapewnić dostęp do odpowiednich usług podnoszących motywację do bycia w sieci oraz osiąganie celów poprzez wzajemną współpracę. Działania te przyczynią się do wzrostu potencjału III sektora w województwie śląskim i zbudowania wspólnej marki NGO, wpływając na pozytywny wizerunek tworzących ją organizacji jako rzetelnego i kompetentnego partnera w działaniach sfery publicznej. Co więcej, planowane jest włączenie do sieci nowych NGO spełniających kryteria oraz gotowych na podjęcie współpracy na zasadach działania sieci. Łącznie do projektu zostanie włączonych 130 podmiotów z min.19 powiatów.

Biorąc pod uwagę, że sieci są tak silne jak ich najsłabsze ogniowo, aby mogły się równomiernie rozwijać, konieczne jest wprowadzenie jednolitych standardów dla wszystkich członków sieci. Takie standardy dla NGO zostały wypracowane w ramach projektu „Bipnij dla przejrzystości i transparentności” (standard formalno-prawny, przejrzystości i etyczny) i uzyskały wysoką ocenę jakości, wystawioną przez NGO, które go wdrożyły.

Kluczowym jest wykorzystanie w pełni kompetencji tworzących sieć podmiotów do nawiązania dialogu z samorządami oraz wspólne podejmowanie inicjatyw. Udzielając wsparcia, w ramach projektu, nacisk położony zostanie na wszelkie aspekty wpływające na efektywność działania NGO, poprzez m.in.:

  • określenie misji, standardów i zasad finansowania sieci wpływających na długofalową strategię działania w jej obrębie
  • wdrożenie standardów
  • wzrost kompetencji i motywacji członków i wolontariuszy NGO
  • podniesienie jakości działania 5 już istniejących sieci NGO
  • integrację sektora i podniesienie potencjału realizacyjnego członków sieci poprzez wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu współpracy i realizacji projektów partnerskich
  • utworzenie formalnej sieci współpracy zrzeszającej min. 130 NGO

Projekt zakłada aktywny udział przedstawicieli NGO w podejmowanych działaniach i podnoszeniu kompetencji w zakresie współpracy w ramach sieci (m.in. wspólne pozyskiwanie dotacji, działania promocyjne), usprawnieniu komunikacji między poszczególnymi jej członkami, a także wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji o Sieci i podejmowanych przez nią działaniach znajduje się na www.slaskasiec.pl

Projekt, który realizowany w partnerstwie z Forum Razem z Zabrza i Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Centralnego, był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

en_US
Skip to content