Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego

Logotyp RO EFS

W kwietniu 2009 r. w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13 rozpoczął działalność Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznegoktóry świadczy BEZPŁATNE USŁUGI informacyjne, doradcze i szkoleniowe związane z pozyskiwaniem i właściwym wykorzystaniem funduszy z EFS.

Ośrodek udziela pomocy wszystkim podmiotom z podregionów rybnickiego i gliwickiego (miasta: Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Zabrze i Żory oraz miasta i gminy powiatów: gliwickiego, raciborskiego, rybnickiego i wodzisławskiego) zainteresowanym pozyskaniem funduszy z EFS. 

Z pomocy RO EFS Rybnik mogą korzystać szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa a także osoby fizyczne.

Ośrodek przygotował szczególną ofertę skierowaną do w/w podmiotów działających na terenach gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców.

Wystarczy odwiedzić nasze biuro by otrzymać:
• informację o możliwości finansowania danego projektu z EFS,
• informację o bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach EFS,
• pomoc doradczą i szkoleniową w przygotowywaniu projektów oraz wniosków o dofinansowanie z EFS,
• konsultację sprawdzającą poprawność przygotowania projektów,
• pomoc doradczą i szkoleniową w prawidłowej realizacji projektów dofinansowanych z EFS (w tym związaną z księgowością, sprawozdawczością i promocją),
• pomoc w ustanowieniu partnerstwa projektowego.

Wszystkie usługi świadczone są BEZPŁATNIE

Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego to ogólnopolska sieć instytucji, które działają na rzecz rozwoju lokalnego poprzez animację aktywności, szkolenia, upowszechnianie informacji i doradztwo prowadzące do ustanowienia partnerstw międzysektorowych.

Ośrodki EFS sprzyjają także powstawaniu i realizacji projektów dedykowanych specyficznym problemom społecznym zidentyfikowanym na obszarze danej gminy lub podregionu pod kątem możliwości rozwiązania tych problemów z wykorzystaniem środków EFS.

Gwarantujemy Państwu wszechstronne, skuteczne i fachowe wsparcie. Ośrodek prowadzi zespół doświadczonych ekspertów Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenia Organizacji Pozarządowych „MOST”.

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości działa od 2005 roku w ramach Krajowego Systemu Usług. Specjalizuje się w usługach szkoleniowych, informacyjnych oraz doradczych. Inkubator tworzy i realizuje projekty, prowadzi szkolenia dla osób poszukujących nowej tożsamości zawodowej oraz promuje indywidualną przedsiębiorczość.

Stowarzyszenie MOST prowadziło Regionalny Ośrodek EFS w latach 2007-2008 dla obszaru całego województwa śląskiego.

Regionalny Ośrodek EFS w Rybniku zakończył działalność w grudniu 2014 r.

en_US
Skip to content