Partnerstwo na Rzecz Profesjonalizacji Trzeciego Sektora

Ściana z napisem projekt

Program OPAL został opracowany w ramach projektu „Partnerstwo na Rzecz Profesjonalizacji Trzeciego Sektora” (PTS) jako rozwiązanie racjonalnie odpowiadające potrzebom małych i średnich organizacji działających lokalnie.

Celem Partnerstwa na Rzecz Profesjonalizacji Trzeciego Sektora było przygotowanie, sprawdzenie w działaniu i promowanie efektywnych elementów wsparcia, służących znaczącej poprawie warunków działalności lokalnych organizacji pozarządowych. I tak, w podprojekcie poświęconym szkoleniom dobór tematów i zawartość programowa szkoleń mają służyć poprawie przygotowania merytorycznego do aktualnych i zmieniających się warunków działania w III sektorze, czyli zapewniać jak najlepsze wsparcie dla rozwijania umiejętności. W ramach podprojektu IOP (Inkubatory Organizacji Pozarządowych) istotne było przygotowanie rozwiązań zapewniających okresowe (kierunek: usamodzielnienie) lub stałe (kierunek: korzystanie ze wspólnych zasobów) kompleksowe wsparcie dla lokalnych organizacji pozarządowych, przez zapewnienie im możliwości współ korzystania z lokalu, sprzętu, obsługi biurowej a także szkoleń, doradztwa oraz innych form pomocy.  W podprojekcie IOP należy podkreślić element zapewniania wsparcia infrastrukturalnego na poziomie lokalnym.

Dzięki szkoleniom, będą wzrastały umiejętności organizacji pozarządowych a możliwość korzystania z pomieszczeń i sprzętu udostępnianych nieodpłatnie lub za niską, bo dzieloną na współużytkowników, odpłatnością, zminimalizuje problemy organizacyjne w ich działalności. Pozostaje jeszcze jeden znaczący problem do rozwiązania, który również determinuje jakość działania lokalnych organizacji pozarządowych – ich ograniczony dostęp do środków finansowych i rzeczowych, oraz niesystematyczność i ograniczony wymiar tego wsparcia. Równocześnie organizacje zgłaszają potrzebę tworzenia takich warunków w zakresie pozyskiwania środków, aby mniejsze organizacje lokalne mogły trafniej odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby, rozwiązując problemy istotne dla lokalnej społeczności w oparciu o własne projekty i programy.

Podprojekt OPAL zawiera program pozyskiwania środków, wspierający tworzenie materialnych warunków dla realizacji przedsięwzięć lokalnych, w szczególności projektów, w których inicjatywną rolę pełnią organizacje pozarządowe.

en_US
Skip to content