Centrum Integracji Społecznej w Zabrzu

Logotyp CIS Zabrze

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne)

Czas trwania: 2020-11-02– 2023-09-30

Partnerstwo:   Stowarzyszenia MOST we współpracy z Miastem Zabrze oraz Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Chorych i Ich Rodzin pod nazwą „RAZEM”

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi   2 196 191,93 zł , 
w tym pozyskane dofinansowanie wynosi  2 086 382,33 zł,  
z czego 1 866 763,14 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem działania Centrum Integracji Społecznej w Zabrzu będzie realizacja  zatrudnienia socjalnego  oraz reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez:

— kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu;

— nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych;

— naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;

— uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym z usług Centrum skorzystać mogą w szczególności:

— bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

— uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,

— uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,

—chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

— długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

— zwalniani z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

— uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

— osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Osobami, które nie mogą skorzystać z pomocy, jaką oferuje Ustawa o zatrudnieniu socjalnym są osoby mające prawo do:

 • zasiłku dla bezrobotnych;
 • zasiłku przedemerytalnego;
 • świadczenia przedemerytalnego;
 • renty socjalnej;
 • renty strukturalnej;
 • renty z tytułu niezdolności do pracy;
 • emerytury.

Celem główny projektu jest zwiększenie poziomu integracji społeczno-zawodowej 145 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (87K/58M) zamieszkujących teren Zabrza i miast ościennych, poprzez zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie, w tym min:  : w ramach CIS, którego działaniem zostanie objętych nie mniej niż 40 osób, oraz blok reintegracyjno-szkoleniowo-stażowy, dla łącznie 105 osób, którym wsparcie będzie dostarczane w sposób zindywidualizowany, zgodnie z Ich potrzebami i możliwościami.

Wszystkich chętne osoby, które chcą zmienić swoje życie, podnieść kwalifikacje zawodowe, wzmocnić swoja wartość własną zapraszamy do skorzystania z :

 • zatrudnienia socjalnego w oparciu o Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego realizowanego w dwóch grupach: remontowo-budowlano-porządkowej, opiekuńczo-administracyjnej,
 • świadczenia integracyjnego,
 • szkoleń zawodowych,
 • coachingu,
 • stypendium szkoleniowego,
 • staży zawodowych (osoby zarejestrowane w PUP, niepełnosprawne),
 • poradnictwa prawno-psychologiczno-rodzinnego,
 • pakietu pracowniczego,
 • poradnictwa edukacji społecznej i obywatelskiej,

Projekt realizowany jest przy ul. Bytomskiej 24, Zabrze-Biskupice

Kontakt poprzez biuro projektu: tel. 533641591

Zapraszamy również osobiście po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.

Formularz zgłoszeniowy – CIS w Zabrzu

pl_PL
Skip to content