Akademia NGO – stanowienia dobrego prawa!

Logotyp Akademia NGO w prostokącie

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji eksperckich min. 110 przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych z zakresu stanowienia prawa. W projekcie zostanie położony szczególny nacisk na szkolenia dla organizacji z zakresu prawa pracy, prawa gospodarczego, ekonomii i analizy finansowej. Dodatkowo w projekcie zaplanowano wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa na szczeblu krajowym. Będzie się to odbywało przez praktyczny udział w konsultacjach społecznych. Podsumowując, w projekcie zrealizujemy 17 szkoleń i 30 spotkań konsultacyjnych.

Uczestnicy projektu będą mogli rozwijać swoją wiedzę podczas podstawowych (online i wyjazdowe) i specjalistycznych oraz podczas spotkań konsultacyjnych. Dodatkowo na powstałej w ramach projektu e-bazie wiedzy oraz na YT zostaną opublikowane najciekawsze treści. 

Szkolenia dla organizacji – propozycje tematów: 

Szkolenia podstawowe 

  1. Diagnoza sytuacji problemowej w danym obszarze prawnym, wyszukiwanie informacji, w tym informacji prawnych. Analiza i ewaluacja jakości zebranych danych, w tym ocena ich prawdziwości. 
  2. Udział w procesie stanowienia prawa na szczeblu krajowym i lokalnym tj. podstawowe techniki konsultacji społecznych, zasady lobbowania na rzecz zmiany prawa, procedurę ustawodawczą na szczeblu krajowym i UE. Dodatkowo w zakres wchodzi wiedza o zasadach tworzenia i działania ciał dialogu obywatelskiego oraz dostępie do informacji publicznej.
  3. Ekonomia i prawo gospodarcze, w tym zasady ekonomizacji organizacji pozarządowych i formalno-prawne aspekty ekonomizacji i prowadzenia działalności odpłatnej i gospodarczej. Dodatkowo moduł obejmuje zagadnienia mikroekonomii, planowania strategicznego, analizy sytuacji gospodarczej i zasady prowadzenia analizy finansowej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych.
  4. Tworzenie struktur w NGO pozwalających na udział w procesie stanowienia prawa ze szczególnym naciskiem na budowanie zespołu i zarządzanie w personelem i wolontariuszami w NGO. Dodatkowo moduł obejmuje prawo pracy ze szczególnym uwzględnieniem form zatrudniania w organizacjach pozarządowych, w tym w ramach projektów oraz powiązanie prawa pracy z przepisami istotnymi dla NGO: tj. UODPP, w tym zapisy dotyczące wolontariatu i wytycznych w zakresie realizacji projektów UE, RODO, a kodeks pracy, itp.

Szkolenia specjalistyczne

  1. Zaawansowane zarządzanie danymi, ich przetwarzanie i analiza oraz bezpieczeństwo, w tym obsługa specjalistycznych narzędzi: CRM, exell zaawansowany, Power BI i inne pozwalające na pracę z dużą ilością danych i plikami CSV. 
  2. Agregacja danych dostępnych online za pomocą programistycznych narzędzi i ich weryfikacja. Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom szkolenia możliwości, jakie daje nam technologia IT, bazy online oraz jak sprawdzić wiarygodność uzyskanych danych. 
  3. Zarządzanie zespołem w organizacjach pozarządowych. Motywacja siebie i innych do działania, umiejętność pracy pod presją czasu, wykorzystanie narzędzi wykorzystywanych do współpracy w zespole.
  4. Finansowanie procesów konsultacji, w tym zarządzanie środkami finansowymi w NGO.
  5. Promocja działań organizacji w formie tradycyjnej i za pomocą nowych mediów oraz opracowanie strategii promocyjnej danego wydarzenia.

Całość działań projektowych jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością. Dodatkowo, różnorodność form wsparcia pozwala na edukację w wolnych chwilach i na godzenie życia zawodowego, społecznego i rodzinnego.

Działania projektowe zostały dofinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. Wartość projektu i dofinansowania z Programu wynosi 591 135,00 PLN.

Okres realizacji projektu: od: 1 lutego 2022 do 31 stycznia 2023

Osoby do kontaktu: Agnieszka Budzyńska [agnieszka @ mostkatowice.pl] lub Katarzyna Karbowniczek [k.karbowniczek@mostkatowice.pl] 

tel.: 536 117 187, 

info: akademiango.pl

Stopka z logotypami Funduszy Europejskich
pl_PL
Skip to content