Zabrzański Kompleksowy System Usług Społecznych dla Seniora

EFS_POZIOM_kolor

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne)

Czas trwania: 2019-01-01 – 2021-12-31


Partnerstwo: Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Chorych i Ich Rodzin pod nazwą „RAZEM” we współpracy Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST
oraz Spółdzielni Socjalnej FORUM

Projekt dla osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych w wieku 60+, mieszkańców
z terenu Zabrza i okolic zapewnia:

  • Możliwość korzystania z usług opiekuńczych,
  • Możliwość korzystania z usług asystenckich,
  • Możliwość uczestnictwa w zajęciach Klubu Seniora – przy wsparciu opiekuna/asystenta.

W ramach zajęć Klubu Seniora (2 x tyg.) odbywać się będą zajęcia ogólnousprawniające  z zapewnieniem posiłku dla uczestników zajęć:

  • zajęcia komputerowe (m.in. korzystanie z Internetu);
  • usprawniające (m.in. joga)
  • zajęcia z edukacji kulturowej (m.in. wyjścia do kina, teatru)
  • poradnictwo psychologiczno-rodzinne
  • poradnictwo prawne
  • utworzenie grupy samopomocowej wśród seniorów

Uczestnik projektu ponosi odpłatność stanowiącą  wymagany minimalny wkład własny projektu na co składa się dopłata do  zatrudnienia asystentów osób niepełnosprawnych w projekcie oraz udziału w Klubie Seniora. Uczestnik korzystający z usług asystenta
i z zajęć Klubu Seniora w ramach projektu, ponosi odpłatność uczestnictwa
w minimalnej wysokości w  kwocie 3,80 zł za udział w jednym dniu zajęć.

ZKSUS - logo

Osoby do kontaktu:

 Dyżury dyspozytorów do obsługi usług asystenckich i opiekuńczych poprzez biuro obsługi od pon. do piątku w godz. 8.00 16.00, tel: 667-417-939

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zabrzański Kompleksowy System Usług Społecznych dla Seniora

Formularz zgłoszeniowy

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika

pl_PL
Skip to content