Współpraca – to się opłaca!

Głównym celem projektu była poprawa jakości współpracy między organizacjami pozarządowymi i Urzędem Miasta Zabrze poprzez wdrożenie modelu współpracy, partycypatywne opracowanie e-narzędzia służącego do konsultacji oraz e-narzędzia, które służyć ma budowaniu partnerstw, wypełniania wniosków, ich oceny i sprawozdawczości oraz szkolenie z ich stosowania.

Projekt przewidywał szereg spotkań doradczych, szkoleń, kawiarenki obywatelskie w każdej z dzielnic Zabrza, ale również powstanie materiałów informujących o korzyściach płynących z udziału w konsultacjach społecznych, czy też podręcznika zasad organizacji konkursów dla organizacji pozarządowych.

W celu przygotowania założeń i wdrożenia Modelu Współpracy powołany został zespół ds. współpracy z organizacjami składający się z 20 osób:

  • 10 przedstawicieli samorządu,
  • 10 przedstawicieli NGO.

Zespół na 15 dniach warsztatów, wypracował wytyczne i założenia do procedur zgodnych z Modelem Współpracy mi.n. z zakresu: konsultacji społecznych z NGO, standaryzacji i zlecania zadań publicznych z uwzględnieniem wskaźników i ich monitoringu, zgodności Rocznego Programu Współpracy z Modelem Współpracy,  zastosowania klauzul społecznych, współpracy z JST w zakresie korzystania z mienia, w tym z narzędzi informacyjno-promocyjnych, powoływania grup roboczych, partnerstwa publiczno-społecznego, w tym ośrodka wsparcia NGO, powoływania partnerstw projektowych, dot. inicjatywy lokalnej.

W ramach projektu wypracowane zostały następujące narzędzia:

  • broszury: informująca o korzyściach z udziału w konsultacjach i wskazująca, jak wziąć w nich udział; informująca o inicjatywie lokalnej,
  • e-narzędzie powiązane z platformą MAL służące do konsultacji,
  • e-narzędzie do budowania partnerstw, wypełniania wniosków, ich oceny i sprawozdawczości i automatycznego publikowania na stronach BIP UM informacji o realizowanych działaniach przez NGO (zgodnie z procedurą informowania przez JST zgodną z MW) oraz oceny jakości współpracy
  • Podręcznik zasad organizacji konkursów dla NGO, wnioskowania ,monitoringu i sprawozdawczości, kosztów kwalifikowalnych,  zasad podpisywania umów itp. (pdf i wydruk) dla NGO i JST.

Projekt „Współpraca – to się opłaca!”, który realizowany w partnerstwie z Miastem Zabrze, został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pl_PL
Skip to content