Użyteczne rady seniorów

Projekt dotyczy efektywnego zaangażowania Rad Seniorów działających w województwie śląskim, w kształtowanie oraz realizację polityki senioralnej na poziomie ich wspólnot samorządowych. Z pośród członków 27 Rad Seniorów, które w ciągu 3 lat powstały w naszym województwie, prawie połowa brała udział w jednym lub kilku projektach poświęconych profesjonalizacji Rad Seniorów. Realizowane w nich zajęcia edukacyjne oraz informacyjne pomogły rozwiązać szereg problemów na które napotykały zespoły tworzące Rady, takie jak ograniczona wiedza o działaniach samorządu na poziomie gminy, problemy w pracy zespołowej oraz komunikowaniu się grupy, aktualizacja statutów Rad itp.

Zarówno eliminacja tych kwestii „technicznych”, które nieefektywnie absorbowały czas i często dominowały w programie posiedzeń Rad, jak i obowiązek przygotowania i
przedstawienia podczas Rady Gminy dorocznych sprawozdań z działalności, zwróciły uwagę członków Rad na ograniczone rezultaty uzyskiwane przez ich gremium.
Podczas roboczego spotkania Rad Seniorów, które odbyło się w Fundacji Park Śląski w grudniu br. w odpowiedzi na pytanie o sukcesy swoich Rad uczestnicy wymieniali lepszą współpracę z samorządem lub sukces projektu, który zgłosili w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zgłoszono potrzebę podniesienia rangi problemów i działań, które
podejmuje Rada. Członkowie Rad stwierdzili także, że ich działalność jest w dalszym ciągu mało znana lokalnej społeczności a także w środowisku seniorów.

W ramach projektu zaplanowano realizację cyklu seminariów, które przybliżą członkom Rad następujące tematy:

  1. program senioralny dla gminy,
  2. współpraca RS z samorządem w zakresie programu rozwiązywania problemów społecznych oraz oceny zasobów pomocy społecznej, jako zawierających także tematy senioralne,
  3. realizacja usług społecznych dla seniorów w formule środowiskowej,
  4. wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w celu ekonomicznej realizacji programu polityki senioralnej (tzw „srebrna ekonomia”).

Powinna być także przeprowadzona kampania medialna poświęcona upowszechnianiu informacji dotyczących ważnych problemów osób starszych oraz działalności Rad
Seniorów na rzecz ich rozwiązywania współpraca z Telewizją. Uczestnicy wskazywali na pozytywny odbiór programu „Dojrzalsi”, zrealizowanego przez Telewizję Regionalną i
uważali że temat seniorów powinien być kontynuowany.

W projekcie zostaną zrealizowane odpowiednie działania edukacyjne i promocyjne. Uczestnikami będą osoby 60+, członkowie już działających Rad Seniorów, oraz seniorzy
zaangażowani w swoich gminach w inicjatywy na rzecz powołania kolejnych Rad. Projekt zostanie zrealizowany na terenie woj. śląskiego.

pl_PL
Skip to content