Region Aktywnych Organizacji – utworzenie mobilnych centrów informacji i wspierania NGO w woj. śląskim

1 stycznia 2011 roku rozpoczął się projekt „Region Aktywnych Organizacji – utworzenie mobilnych centrów informacji i wspierania NGO w woj. śląskim”. Realizują go w partnerstwie Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST” oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS i Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KaFOS. Projekt potrwa do końca 2012 roku i obejmie swym zasięgiem 10 powiatów woj. śląskiego: będziński, bielski, bieruńsko-lędziński, rybnicki, powiat m. Bytom, Jastrzębie Zdrój, Mysłowice, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie i Tychy.

Głównym celem tego projektu jest wzmocnienie potencjału sektora organizacji pozarządowych w woj. śląskim poprzez ułatwienie dostępu do usług infrastrukturalnych i indywidualnego wsparcia dla min. 120 organizacji pozarządowych. W tym celu na obszarach, w których brakuje ośrodków wspierających, utworzone zostaną i będą funkcjonowały do 31.12.2012r. mobilne centra informacji i wspomagania organizacji pozarządowych.

Projekt ma za zadanie wspieranie nowych inicjatyw w postaci nowych organizacji lub programów działania na obszarach, gdzie działalność organizacji jest deficytowa, jak również zwiększenie motywacji i umiejętności korzystania ze wsparcia przez organizacje już istniejące.

W ramach projektu organizacje otrzymają efektywną ofertę wsparcia w oparciu o przeprowadzoną wcześniej analizę ich potrzeb.

Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie, działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”.

pl_PL
Skip to content