Razem z nami

Про проект

Асоціація MOST як партнер Регіонального центру соціальної політики в Катовіце реалізує проект „Разом з нами – підтримка громадян з України за допомогою організації з соціальної реінтеграції” в рамках Регіональної програми Сілезького воєводства на 2014-2020 роки, Пріоритетна вісь IX Соціальна інтеграція, Захід 9.1 Активна інтеграція, Підзахід 9.1.7 Підтримка регіональної інтеграції для зменшення наслідків кризи, спричиненої збройним конфліктом на території України – надзвичайний режим.
Період реалізації проекту – з 1 серпня 2022 року по 24 серпня 2023 року.
Метою проекту є соціально-професійна реінтеграція осіб, які покинули територію України у зв’язку з нападом Російської Федерації на Україну, які легально прибули на територію Республіки Польща станом на 24 лютого 2022 року, з особливим акцентом на жінок та дітей, за допомогою організації з соціально-професійної реінтеграції.
Проєкт реалізується за формулою партнерства. Лідером є Регіональний центр соціальної політики Сілезького воєводства, а партнерами – 18 суб’єктів (15 неурядових організацій, 3 органи місцевого самоврядування), які керують Центрами та клубами соціальної інтеграції в Сілезькому воєводстві.
В рамках проекту реалізуються наступнe: 

 1. Cпеціалізоване консультування та юридичні послуги – завдання ROPS
 2. Напрямок соціальної та професійної реінтеграції – завдання CIS та KIS
 3. Iнтеграційні заходи для залежних осіб, включаючи дітей – завдання CIS та KIS
 4. Cтворення нових навчальних майстерень – завдання CIS та KIS
 5. Заходи з інтеграції тa місцевої соціалізації – завдання CIS, KIS та ROPS.

Вартість проекту становить 19 999 980,00 злотих, у тому числі фінансування ЄС – 16 999 983,00 злотих. В рамках бюджету проекту: 

 • ROPS реалізує завдання вартістю 1 470 000,00 злотих, у тому числі 1 249 500,00 злотих з коштів Європейського Союзу,
 • Партнери виконують завдання на суму 18 529 980,00 злотих, з яких 15 750 483,00 злотих – кошти Європейського Союзу.

Контакти через офіс партнера: тел.533641591

O Projekcie

Stowarzyszenie MOST jako partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach realizuje projekt pn. „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny.
Okres realizacji projektu trwa od 1 sierpnia 2022 r. do 24 sierpnia 2023 r.
Celem projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa osób uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r., ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i dzieci, poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej.
Projekt jest realizowany w formule partnerskiej. Liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego a partnerami 18 podmiotów (15 organizacji pozarządowych, 3 jednostki samorządu terytorialnego) prowadzących Centra i Kluby Integracji Społecznej na terenie województwa śląskiego.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

 1. Poradnictwo specjalistyczne i punkt obsługi prawnej – zadanie ROPS
 2. Ścieżka reintegracji społeczno-zawodowej – zadanie CIS i KIS
 3. Działania integrujące dla osób zależnych, w tym dzieci – zadanie CIS i KIS
 4. Tworzenie nowych pracowni – zadanie CIS i KIS
 5. Działania środowiskowe integrujące ze społecznością lokalną – zadanie CIS, KIS i ROPS.

Wartość projektu wynosi 19.999.980,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 16.999.983,00 zł. W ramach budżetu projektu:

 • ROPS realizuje zadania o wartości 1.470.000,00 zł, w tym 1.249.500,00 zł ze środków Unii Europejskiej,
 • Partnerzy realizują zadania o wartości 18.529.980,00 zł, w tym 15.750.483,00 zł ze środków Unii Europejskiej.

Celem główny projektu jest zwiększenie poziomu integracji społeczno-zawodowej 145 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (87K/58M) zamieszkujących teren Zabrza i miast ościennych, poprzez zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie, w tym min:  : w ramach CIS, którego działaniem zostanie objętych nie mniej niż 40 osób, oraz blok reintegracyjno-szkoleniowo-stażowy, dla łącznie 105 osób, którym wsparcie będzie dostarczane w sposób zindywidualizowany, zgodnie z Ich potrzebami i możliwościami.

Wszystkich chętne osoby, które chcą zmienić swoje życie, podnieść kwalifikacje zawodowe, wzmocnić swoja wartość własną zapraszamy do skorzystania z :

 • zatrudnienia socjalnego w oparciu o Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego realizowanego w dwóch grupach: remontowo-budowlano-porządkowej, opiekuńczo-administracyjnej,
 • świadczenia integracyjnego,
 • szkoleń zawodowych,
 • coachingu,
 • stypendium szkoleniowego,
 • staży zawodowych (osoby zarejestrowane w PUP, niepełnosprawne),
 • poradnictwa prawno-psychologiczno-rodzinnego,
 • pakietu pracowniczego,
 • poradnictwa edukacji społecznej i obywatelskiej,

Kontakt poprzez biuro partnera: tel. 533641591

Dodatkowe informacje znajdują się na www Lidera.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne)

pl_PL
Skip to content