Razem na Bytomskiej

EFS_POZIOM_kolor

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne)

Czas trwania: 2019-07-01 – 2022-06-30


Partnerstwo: Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Chorych i Ich Rodzin pod nazwą „RAZEM” we współpracy Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST oraz Spółdzielni Socjalnej FORUM

Celem projektu jest podtrzymanie i wzmocnienie samodzielności 100 osób 60+, w tym osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących Zabrze i okolice poprzez realizację następujących form wsparcia:

  • Dzienny Dom Pobytu
  • Pomoc sąsiedzką oraz czynności wspomagające wzajemną wewnątrzpokoleniową pomoc w postaci wolontariatu.

Dzienny Dom Pobytu – ul. Bytomska 24, Zabrze Biskupice:

Usługi świadczone przez Dzienny Dom Pobytu 8.00-16.00 (poniedziałek – piątek) dostosowane do potrzeb 30 seniorów uczestniczących w tym samym czasie obejmują m.in. wsparcie:

– socjalne, w tym posiłek, wypoczynek

– edukacyjne, kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne,

– rehabilitacyjne

– aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy),

– rozwoju osobistego – coaching.

Pomoc sąsiedzka świadczona w ramach wolontariatu:

Pomoc świadczona okresowo przez 10 seniorów przygotowanych do bycia wolontariuszem – wsparciem zostanie objętych nie mniej niż 40 niesamodzielnych os. 60+, w tym ON. W ramach usługi przewidziano pakiety pomocy sąsiedzkiej umożliwiające sfinansowanie wydatków związanych z wyjściami do instytucji kultury, placówek rekreacyjno-sportowych, innych podnoszących sprawność społeczną seniorów.

Okres realizacji 07.2019-06.2022 (3 lata), realizacja Stowarzyszenie Forum Razem + Spółdzielnia Forum + Stowarzyszenie Most + Miasto Zabrze

Osoby do kontaktu:

Helena Budzanowska: 797-289-308

Regulamin uczestnictwa Razem na Bytomskiej

Formularz zgłoszeniowy

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja uczestnictwa

pl_PL
Skip to content