Razem dla wykluczonych – inicjatywa lokalna w Gminie Chybie

Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „Most”, nieformalna grupa „Aktyw”i Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu złożyły wniosek i pozyskały dofinansowanie Projektu „Razem dla wykluczonych – inicjatywa lokalna w Gminie Chybie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt jest realizowany od 1 lutego i potrwa do 30 czerwca 2011 roku. Projekt ma na celu włączenie społeczności Gminy Chybie w działania dotyczące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, poprzez rozwój dialogu i współpracy w formule oddolnej inicjatywy społeczności na rzecz wspierania realizacji lokalnego programu aktywizacji społeczno-zawodowej. Partnerom zależy przede wszystkim na upowszechnieniu wśród mieszkańców gminy Chybie wiedzy o problemach społecznych, źródłach ich powstawania i możliwościach przeciwdziałania, zaangażowaniu mieszkańców Gminy w przygotowanie lokalnego programu aktywizacji społeczno-zawodowej oraz przygotowaniu i realizacji programu samopomocowego.

Ważnym założeniem jest również promocja i wsparcie współpracy publiczno-społecznej w Gminie nakierowanej na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekt jest skierowany do lokalnych organizacji, inicjatyw społecznych, instytucji zainteresowanych rozwiązywaniem problemów społecznych oraz młodzieży z Gminy Chybie zagrożonej wykluczeniem społecznym. Poszczególne zadania realizowane są w dwóch przenikających się obszarach. Najważniejsze działania pierwszego obszaru to: seminaria poświęcone zagadnieniom rozwiązywania problemów społecznych, warsztaty z zakresu planowania i przygotowywania projektów społecznych, spotkania, w czasie których zostanie opracowana mapa problemów społecznych gminy oraz program działań, a także warsztat wyjazdowy, na którym zostanie przygotowany społeczny program wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Chybie. Drugi obszar działań to realizacja programu wsparcia dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem.

Projekt „Razem dla wykluczonych – inicjatywa lokalna w Gminie Chybie” realizowany w ramach Priorytetu VII Działanie 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

pl_PL
Skip to content