Ponad granicami walczymy z barierami

Początkiem kwietnia 2012 roku Stowarzyszenie MOST rozpoczęło realizację partnerskiego, międzynarodowego, projektu: „Ponad granicami walczymy z barierami”, którego celem jest poprawa efektywności dotychczas stosowanych technik aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wzrost kwalifikacji zawodowych i zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego przez 40 uczestników i uczestniczki projektu. Projekt potrwa do lipca 2014 roku i realizowany jest przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Osób z Niepełnosprawnością i Ich Otoczenia „Razem” z Rybnika oraz Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” z Rudy Śląskiej.

W projekcie weźmie udział 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób o obniżonej normie intelektualnej, nieaktywnych zawodowo (20 z Rybnika i 20 z Rudy Śląskiej). Uczestnicy i uczestniczki projektu zostaną objęci kompleksowym programem wsparcia – od badania indywidualnego potencjału i wsparcia doradcy zawodowego, po udział w warsztatach aktywizujących, które przygotują uczestników i uczestniczki projektu do podjęcia zatrudnienia zgodnie z zaplanowaną ścieżką rozwoju zawodowego. Projekt przewiduje także zdobywanie doświadczenia zawodowego poprzez odbywanie staży i praktyk u pracodawców, oraz wykonywanie zadań zleconych uczestnikom i uczestniczkom projektu w formie dzieł i umów cywilnoprawnych. Dodatkowo dla uczestników zaplanowano 600 godzin zajęć uzupełniających, mających na celu wyuczenie specjalistycznych umiejętności wymaganych podczas wykonywania określonych zawodów. W sumie odbędzie się 600 godzin wsparcia doradcy zawodowego, 600 godzin poradnictwa specjalistycznego, 600 godzin zajęć uzupełniających oraz 3 360 godzin zajęć warsztatowych.

Projekt swoim wsparciem obejmie także najbliższych osób niepełnosprawnych poprzez organizację cyklicznych spotkań  rodziców i opiekunów z terapeutami w celu wyjaśnienia etapów realizacji projektu oraz wysłuchania ich potrzeb oraz opinii. Rodzice oraz opiekunowie będą mieli także możliwość uczestniczenia w warsztatach motywacyjnych oraz warsztatach wzrostu kompetencji.

Dzięki kontaktom z niemieckim partnerem projektu jakim jest GSE Gesellschaft für Soziale Dienstleistungen Essen mbH nastąpi wymiana informacji, wiedzy i doświadczeń między partnerami, co pozwoli na adaptację rozwiązań niemieckich, w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną, do polskich warunków. W ramach projektu powstaną propozycje gotowych rozwiązań, które następnie będą upowszechniane wśród grupy osób na co dzień zajmujących się aktywizacją zawodową niepełnosprawnych. W dwóch polskich instytucjach zostanie opracowany plan wdrożenia zmian. Parter niemiecki również będzie wdrażał propozycje w swojej instytucji.

Osoby działające na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, zainteresowane szczegółami projektu, mogą uzyskać więcej informacji pod nr tel.: 32 757 66 37 lub e-mail: agnieszka@mostkatowice.pl. Osoba do kontaktu: Agnieszka Budzyńska

Realizacja projektu jest możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

pl_PL
Skip to content