Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodni

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (dalej: OWES) to podstawowa instytucja wsparcia przedsiębiorstw społecznych w Polsce. OWES-y świadczą usługi doradztwa dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz szkolą osoby zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego czy ekonomizacją swojej organizacji pozarządowej. Pomagamy również w pozyskiwaniu dotacji, w tym pożyczek na rozwój podmiotów ekonomii społecznej.

Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST od dnia 1 stycznia 2015 r. wraz z partnerami: Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz Funduszem Górnośląskim Spółka Akcyjna Oddział w Katowicach prowadzi OWES dla Subregionu Centralno-Wschodniego.

 • Powiat będziński i Miasto Sosnowiec są obsługiwane przez Stowarzyszenie MOST,
 • Powiat zawierciański i Miasto Dąbrowa Górnicza są obsługiwane przez FRAPZ,
 • Miasta Siemianowice Śląskie, Świętochłowice i Chorzów są obsługiwane przez FG.
Działania OWES obejmują:
 1. Usługi świadczone na rzecz Podmiotów Ekonomii Społecznej, które planują ekonomizację poprzez rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz odpłatną działalność pożytku publicznego, m.in.:
 • wsparcie kluczowych doradców ogólnych
  Zakres tematyczny doradztwa ogólnego obejmie: zakładanie Przedsiębiorstw Społecznych (dalej: PS) i Podmiotów Ekonomii Społecznej (dalej: PES), rejestrowanie działań PES, zewnętrzne finansowanie PS i PES, prowadzenie działalności statutowej PES.
 • wsparcie kluczowych doradców biznesowych
  Przedsiębiorstwo Społeczne powstałe dzięki wsparciu OWES będzie miało kluczowego doradcę biznesowego odpowiedzialnego za monitorowanie jego sytuacji oraz wspieranie w budowaniu planu rozwoju, organizowaniu wsparcia lub sytuacjach kryzysowych.
  pakiety doradztwa specjalistycznego dla PES w tym księgowo-podatkowego, finansowego, prawnego, marketingowego i osobowego.
 • pakiety marketingowe dla ekonomizowanych podmiotów ekonomii społecznych polegające na sfinansowaniu materiałów promocyjnych przedsiębiorstwa społecznego.
 • Szkolenia z zakresu księgowości, prawa dla PES, marketingu, fundraisingu, źródeł finansowania oraz tworzenia planów rozwoju i wniosków o przyznanie dotacji.
 1. Usługi w zakresie aktywizacji i tworzenia nowych miejsc pracy, m.in.:
 • wsparcie przed podjęciem zatrudnienia dla osób indywidualnych (np. doradztwo psychologiczne, zawodowe, kursy zawodowe niezbędne do prowadzenia działalności). Miejsca pracy mogą być tworzone w Przedsiębiorstwach Społecznych.
 • przyznawanie dotacji do nowoutworzonych miejsc pracy.
 • wsparcie pomostowe, w tym finansowe – przyznawane tylko nowopowstałym Przedsiębiorstwom Społecznym.
 1. Działania animacyjne nastawione na tworzenie przyjaznego rozwoju Ekonomii Społecznej (dalej: ES), zachęcanie podmiotów i osób do podejmowania działań w obszarze ES, dystrybucję informacji o ES, informowanie o źródłach finansowania na rozwój Przedsiębiorstw Społecznych, przepisach prawa, itd. Animatorzy OWES inicjują spotkania, działania i kontakty między Podmiotami Ekonomii Społecznej lub osobami zainteresowanymi Ekonomią Społeczną.

Celem realizacji projektu jest wzrost o 127 liczby miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej i ich stabilności w subregionie centralno-wschodnim poprzez działania doradczo-animacyjno-szkoleniowe i udzielanie dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy wraz z przyznaniem wsparcia pomostowego. W ramach projektu uzyska wsparcie co najmniej:

 • 587 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • 148 podmiotów ekonomii społecznej,
 • 6 grup inicjatywnych.

Dzięki realizacji projektu:

 • powstanie 127 miejsc pracy,
 • 117 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym podejmie zatrudnienie,
 • co najmniej 3 organizacje pozarządowe rozpoczną prowadzenie odpłatnej działalności statutowej lub działalności gospodarczej,
 • o 2% wzrosną obroty przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem.

Wartość projektu ogółem: 10 353 219,05, w tym dofinansowania z Unii Europejskiej: 8 800 236,19 zł.

Aby skorzystać z pomocy OWES należy zapoznać się z regulaminem funkcjonowania OWES dostępnym poniżej oraz wypełnić formularze zgłoszeniowe, również dostępne poniżej.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i korzystania z naszej pomocy.

pl_PL
Skip to content