Lokalne Centrum Integracji i Usług Społecznych – projekt parafii św. Jacka w Gliwicach

Przedmiotem projektu jest reintegracja zawodowa i społeczna 30 osób z terenu Miasta Gliwice. Cel zostanie zrealizowany w ramach 3 zadań projektu, które opierają się na działaniach wspierających uczestników CIS oraz pracy dwóch pracowniach: kulinarnej i remontowo-budowlano-porządkowej zlokalizowanych przy ul. Przedwiośnie 3 w Gliwicach – Sośnicy.

Projekt umożliwi animację życia społecznego i edukację zawodową dzielnicy, a w sferze oddziaływania poprawi standard życia mieszkańców Sośnicy, podniesie zatrudnialność osób długotrwale oddalonych od rynku pracy na terenie Miasta Gliwice dla 48 osób ( w tym 18 osób z otoczenia uczestników). Cele realizowane będą poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej, staże, wsparcie w obszarze kompetencji społecznej i zawodowych. Nabycie nowych umiejętności zawodowych, przy równoczesnym zwiększeniu wiary i motywacji w swe możliwości wejścia w normalną codzienność społeczną i zawodową, pozwali na skuteczne wejście z przestrzeni wykluczenia.

Cele projektu:

Celem jest reintegracja i aktywizacja 48 uczestników projektu do 31.12.2022r. Utworzony w ramach projektu CIS jako wyspecjalizowana jednostka reintegracyjna będzie prowadzić pracownie zawodowe. Zapewniony zostanie wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym CIS realizując reintegrację społeczną i zawodową m.in. poprzez warsztaty motywacyjne i terapeutyczne , dostosowanie do Indywidualnych Potrzeb Uczestników IPU i Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego , a także udział w zajęciach prowadzonych w ramach dwóch pracowni zawodowych , co zapewni uczestnikom przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej , prowadząc do skutecznej walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Planowane efekty:

realizując reintegrację społeczną i zawodową m.in. poprzez warsztaty motywacyjne i terapeutyczne, dostosowane do Indywidualnych Potrzeb Uczestników IPU i IP Zatrudnienia Socjalnego, a także udział w zajęciach prowadzonych w ramach 2 pracowni zawodowych, zapewni uczestnikom przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności samodzielności i aktywności społecznej prowadząc do skutecznej walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Ponadto, w części aktywnej integracji o charakterze zawodowy, uczestnicy będą decydować o kierunku rozwoju zawodowego w celu nabycia uprawnień i kwalifikacji zawodowych, prowadzących do uzyskania kompetencji zawodowych zgodnych z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy. Uzyskanie uprawnień i umiejętności zawodowych , pożądanych na rynku pracy , pomoże uzyskać i utrzymać zatrudnienie, m.in. wspierane lub tymczasowe, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia. Stąd też, projekt wpisuje się w cel szczegółowy programu operacyjnego , jakim jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wsparcie kierowane jest do 30 uczestników . Nabycie nowych umiejętności zawodowych, przy równoczesnym zwiększeniu wiary, i motywacji w swoje możliwości wejścia w normalną codzienność społeczność i zawodową, pozwoli na skuteczne wyjście z przestrzeni wykluczenia i życia na marginesie społecznym. Promowane będą osoby z niepełnosprawnością, a także osoby z niskimi kwalifikacjami zawodowymi, pozostające bez zatrudnienia oraz zagrożone wykluczeniem społecznym. Spośród 48 beneficjentów 30 będzie zakwalifikowanych do udziału w programie co najmniej 15 podejmie pracę. W ramach profilaktyki wykluczenia społecznego, kierowanej do 18 uczestników, będą wykorzystane środowiskowe formy aktywizacji społecznej – wyłącznie jako wsparcie towarzyszące, niezbędne do aktywizacji osób, grup i rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Całkowita wartość projektu:

1 260 242,26 zł

Wkład funduszy europejskich:

1 071 205,92 zł

pl_PL
Skip to content