Ku lepszemu życiu

Banner ku lepszemu życiu

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu 1/2021 „Sięgamy po sukces”.

Jego adresatami są osoby z niepełnosprawnościami, które:

– są mieszkańcami województwa śląskiego,

– posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

– są osobami pozostającymi bez zatrudnienia;

– nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie.

W ramach działań zaplanowanych w Projekcie wszyscy Uczestnicy otrzymają wsparcie: w postaci zaplanowania i wdrożenia indywidualnego planu działania (IPD), a w nim zakładamy między innymi:

  • kursy zawodowe,
  • staże zawodowe,
  • warsztaty rozwijające zainteresowania,
  • grupę wsparcia.

Projekt realizowany jest od 01 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2024 r.

Wszystkie działania realizowane w ramach Projektu są bezpłatne dla beneficjenta.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej 120 osób z niepełno- sprawnościami z terenu województwa śląskiego w okresie 2 lat, co umożliwi Im wejście na rynek pracy i utrzymanie stabilnego zatrudnienia.

Grupą beneficjentów ostatecznych (BO) będą osoby z niepełnosprawnościami zamieszkujące obszar województwa śląskiego, szczególnie z Katowic i okolicznych miast.

Osoby te powinny posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i pozostawać bez zatrudnienia. Nie mogą być także objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie.

Co najmniej 80% BO stanowić będą osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub ON z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną.

pl_PL
Skip to content