Kierunek praca

Początkiem maja 2013 roku Stowarzyszenie MOST rozpoczęło realizację partnerskiego projektu: „Kierunek praca”, którego celem jest wzrost kwalifikacji zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz wsparcie w podjęciu zatrudnienia 45 osób z niepełnosprawnością z Rybnika, Katowic, Siemianowic Śląskich i okolic. Projekt potrwa do czerwca 2015 roku i realizowany jest przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Osób z Niepełnosprawnością i Ich Otoczenia „Razem” z Rybnika,  Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych UNIKAT z Katowic, Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich oraz Firmę Kalich z Rybnika.

W projekcie weźmie udział 45 osób z niepełnosprawnością, nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych (15 osób z Rybnika, 15 z Katowic oraz 15 z Siemianowic Śląskich). Uczestnicy i uczestniczki projektu zostaną objęci kompleksowym programem wsparcia – od badania indywidualnego potencjału i wsparcia doradcy zawodowego, po udział w kursach zawodowych, które przygotują uczestników i uczestniczki projektu do podjęcia zatrudnienia zgodnie z zaplanowaną ścieżką rozwoju zawodowego. Projekt przewiduje także zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez odbywanie półrocznych płatnych staży zawodowych przez 30 uczestników projektu. Każdy z 45 uczestników projektu będzie objęty wsparciem trenera pracy, który będzie pomagał znaleźć zatrudnienie dla uczestników projektu. Dodatkowo dla uczestników projektu zaplanowano zakup usług niezbędnych do podjęcia zatrudnienia: dofinansowanie do sprzętu, usługi kosmetyczne itp.

Całość wsparcia (długość kursów, miejsce odbywania staży itp.) będzie dostosowana do indywidualnego potencjału uczestników projektu.

Projekt swoim wsparciem obejmie także najbliższych osób niepełnosprawnych poprzez indywidualne poradnictwo prawne i psychologiczne, a 12 najbardziej aktywnych rodziców, dzieci bądź małżonków uczestników projektu będzie mogło wziąć udział w sprofilowanych kursach zawodowych oraz w kursie przedsiębiorczości.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, działanie 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy”.

pl_PL
Skip to content