Kierunek praca 2.0

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne)

Czas trwania: 2019-10-06 – 2022-12-31


Partnerstwo: Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Chorych i Ich Rodzin pod nazwą „RAZEM” we współpracy Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST oraz Fundacji „Nadzieja – Dzieci”

Wartość całkowita projektu 2 087 656,02 zł

Dofinansowanie 1 983 273,21 zł

w tym środki Unii Europejskiej 1 774 507,61 zł

Jego realizacja ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej 110 osób z orzeczoną niepełnosprawnością, poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji zawodowej dostosowanego do indywidualnych potrzeb i predyspozycji oraz lokalnego rynku pracy, w ramach którego zrealizowane zostaną usługi aktywnej integracji w zakresie instrumentów:

– społecznych,

– zawodowych,

– zdrowotnych.

Projekt jest podzielony na 3 etapy realizacyjne:

 1. Usługi społeczne, w ramach których oferujemy:
 2. specjalistyczne poradnictwo o charakterze prawnym, rodzinnym i psychologicznym
 3. wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej (w tym w zależności od potrzeb – tłumacza osoby niesłyszącej, przewodnika osoby niewidomej)
 4. indywidualną pracę z coachem
 5. udział w spotkaniach grupy samopomocowej
 6. wyjazdowe treningi kompetencji i umiejętności społecznych
 7. zajęcia w zakresie edukacji społecznej i obywatelskiej
 1. Usługi zawodowe, gdzie zapewniamy:
 2. kursy i szkolenia zawodowe z potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji
 3. staże pracy przygotowujące do zatrudnienia wraz z wypłatą stypendium stażowego
 4. pomoc trenera pracy
 5. wsparcie doradcy zawodowego
 6. pakiety pracownicze
 7. Usługi zdrowotne, w ramach których zachęcamy do skorzystania z: a) zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawnością.

Prosimy o kontakt, jeśli:

 • Jesteś osobą z niepełnosprawnością z terenu Zabrza i okolic
 • Znasz taką osobę, która potrzebowałaby wsparcia w zakresie wejścia na rynek pracy
 • Jesteś pracodawcą i zainteresowała Cię współpraca w zwiększaniu zatrudnienia ON

Kontakt poprzez biuro projektu:  Zabrze, Wolności 274, tel. 533641591 

Formularz zgłoszeniowy – Kierunek Praca 2.0

Zasady uczestnictwa w projekcie Kierunek Praca 2.0

pl_PL
Skip to content