Działaj rozważnie i skutecznie

Projekt pt. „DZIAŁAJ ROZWAŻNIE I SKUTECZNIE”, realizowany przez Stowarzyszenie MOST z Katowic od maja 2015 do grudnia 2015 r. poświęcony jest wspieraniu działalności Gminnych Rad Seniorów na terenie województwa śląskiego. 

Nowelizacja Ustawy o samorządzie gminy z dnia 11 października 2013 r. wprowadziła możliwość znaczącego zwiększenia aktywności seniorów w sprawach społecznych oraz publicznych. Seniorzy uzyskali odpowiednie warunki aby rozpocząć partnerską współpracę ze swoimi samorządami w ramach Gminnych Rad Seniorów. To nowe gremium, w którym uczestniczą osoby 60 letnie i starsze, ma mieć charakter doradczy, konsultacyjny i inicjatywny, w szczególności w sprawach dotyczących środowiska osób starszych, ale także ma włączać seniorów w szerszym zakresie w sprawy lokalne.

Choć zapisy w Ustawie o samorządzie gminy, dają podstawę do powoływania Rad Seniorów, z dotychczasowych krótkich doświadczeń już działających Rad, wyraźnie wyłania się potrzeba wskazania obszarów, w których ich działalność będzie realnie przydatna seniorom, lokalnej społeczności a także samorządowi.

W projekcie „Działaj rozważnie i skutecznie” uczestniczy 75 osób powyżej 60 roku życia, reprezentujących 14 Rad Seniorów już działających w województwie śląskim oraz seniorzy zaangażowani w proces powoływania następnych Rad. W trakcie spotkań i warsztatów w ramach projektu uczestnicy opracowali przykładowe rozwiązania w zakresie czterech obszarów polityki senioralnej:

  • mieszkalnictwo,
  • profilaktyka i ochrona zdrowia,
  • dostęp do edukacji i kultury, aktywny wypoczynek,
  • budowanie autorytetu, przeciwdziałanie marginalizacji.

Rezultaty pracy zostały przedstawione przez uczestników podczas audycji radiowych i będą wykorzystywane przy tworzeniu Lokalnych Programów Polityki Senioralnej. Zaplanowano dalszą współpracę pomiędzy Radami Seniorów w formule porozumienia Śląska Konferencja Rad Seniorów, w ramach którego członkowie Rad będą dzielili się doświadczeniami, przekazywali wiedzę oraz wzajemnie wspierali w działaniach.

Poprzez współpracę z mediami (audycje radiowe, śniadania prasowe) projekt służy też upowszechnianiu informacji o Radach Seniorów, ma pobudzić środowiska lokalne, zwłaszcza mieszkańców w wieku senioralnym do współpracy z Radami w celu zgłaszania potrzeb, tym samym kształtowania lokalnych polityk publicznych.

Broszura_Działaj_Rozważnie_i_skutecznie

pl_PL
Skip to content