Do pracy przez sztukę – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie

Początkiem września 2010r. rozpoczął się projekt „Do pracy przez sztukę – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie”. Projekt potrwa do końca października 2011 i obejmie swoimi działaniami teren woj. śląskiego. Projekt jest inicjatywą trzech podmiotów: Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Pokochaj mnie” i Stowarzyszenia Na Rzecz Wspomagania Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia „Razem”.

Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań dających możliwość zatrudnienia osobom niepełnosprawnym intelektualnie w przedsięwzięciach i instytucjach artystycznych oraz i wdrożenie nowych form i metod wsparcia na rzecz integracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych (ON).

W ramach projektu 20 osób niepełnosprawnych intelektualnie zostanie przeszkolonych z podstawowych technik aktorskich (ruch sceniczny, emisja głosu, techniki lalkarskie), tworzenia scenografii, dekoracji, tworzenia kostiumów, przygotowania wystaw, rejestracji foto/video. Podczas w/w warsztatów powstaną filmy video przedstawiające umiejętności osób niepełnosprawnych, stanowiące swoiste portfolio każdego z uczestników projektu. Docelowo portfolio trafi do rąk potencjalnego pracodawcy, który na jego podstawie będzie mógł ocenić umiejętności przyszłego pracownika.

W ramach projektu wsparcie uzyskają również rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych, dla których przygotowano kompleksową ofertę seminariów i warsztatów. Rodzice i opiekunowie będą mogli m.in. rozwinąć swoje umiejętności komunikacyjne, nauczyć się w jaki sposób poradzić sobie w sytuacji stresogennej oraz poznać podstawy prawa pracy w kontekście zatrudniania osób niepełnosprawnych. Dodatkowo rodzice i opiekunowie będą mogli skorzystać z usług doradztwa ogólnego i specjalistycznego, które pomoże im sprostać wyzwaniom opieki nad osobą niepełnosprawną.

Kolejnym ważnym działaniem projektowym, będzie upowszechnienie wypracowanych rezultatów wśród osób realizujących programy aktywizacji społeczno zawodowej, poprzez organizację seminariów i warsztatu wyjazdowego.

Mamy nadzieję, że projekt przyczyni się do poszerzenia możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przemysłach kultury oraz do lepszego przygotowania instruktorów pracujących z ON, tak by z sukcesem przygotowywali ON do pracy artystycznej a wśród osób niepełnosprawnych i ich rodzin/opiekunów zwiększy się zainteresowanie aktywnością zawodową, właśnie dzięki wzbogaceniu ofert pracy artystycznej.

Projekt jest możliwy do zrealizowania dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

pl_PL
Skip to content