Centrum Aktywności Młodzieżowej w Katowicach

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 9.1. Aktywna integracja. Okres realizacji projektu ,,Centrum Aktywności Młodzieżowej” został przedłużony do dnia 30.06.2023 r.

  1. Cel projektu:

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa młodych dorosłych (15-35 lat) zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących Katowice. 

  • Grupa docelowa:

Grupą docelową projektu jest społeczność lokalna miasta Katowice, w tym w szczególności młode osoby dorosłe zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia tych osób. Na potrzeby grupy docelowej odpowiada kompleksowy Program Aktywności Lokalnej skierowany do 80 osób (44 kobiet i 36 mężczyzn).

  • W ramach projektu realizowane są następujące działania dla Uczestników/czek:
  • Wsparcie animatora poprzez prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych w ramach CAM,
  • Wsparcie specjalisty ds. rozwoju CAM: organizacja czasu wolnego, prowadzenie edukacji społeczno-obywatelskiej, włączanie Uczestników w działania,
  • Warsztaty z kompetencji miękkich,
  • Doradztwo specjalistyczne dla Liderów Lokalnych,
  • Doradztwo i szkolenia zawodowe pozwalające na zdobycie wiedzy i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy,
  • Coaching,
  • Wsparcie w realizacji inicjatyw lokalnych.

Całkowita wartość projektu: 1 187 604,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 128 233,80 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 – 30.09.2023

Kontakt: tel. 533-367-789, e-mail: cam@mostkatowice.pl

Biuro Projektu mieści się w siedzibie Centrum Aktywności Młodzieżowej/CAM w Katowicach przy ul. Kopernika 14.

Udział w projekcie jest bezpłatny. 

Projekt jest realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych Most (Lider Projektu) i Miasta Katowice (Partner projektu).

pl_PL
Skip to content