Logotyp Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Logotyp Mysłowice

AKADEMIA NGO

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji eksperckich min. 110 przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych z zakresu stanowienia prawa. W projekcie zostanie położony szczególny nacisk na szkolenia dla organizacji z zakresu prawa pracy, prawa gospodarczego, ekonomii i analizy finansowej. Dodatkowo w projekcie zaplanowano wzmocnienie potencjału
podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa na szczeblu krajowym. Będzie się to odbywało
przez praktyczny udział w konsultacjach społecznych. Podsumowując, w projekcie zrealizujemy 17
szkoleń i 30 spotkań konsultacyjnych.
Uczestnicy projektu będą mogli rozwijać swoją wiedzę podczas podstawowych (online i wyjazdowe) i
specjalistycznych oraz podczas spotkań konsultacyjnych. Dodatkowo na powstałej w ramach projektu e-
bazie wiedzy oraz na YT zostaną opublikowane najciekawsze treści.
Szkolenia dla organizacji – propozycje tematów:
Szkolenia podstawowe
1. Diagnoza sytuacji problemowej w danym obszarze prawnym, wyszukiwanie informacji, w tym
informacji prawnych. Analiza i ewaluacja jakości zebranych danych, w tym ocena ich
prawdziwości.
2. Udział w procesie stanowienia prawa na szczeblu krajowym i lokalnym tj. podstawowe techniki
konsultacji społecznych, zasady lobbowania na rzecz zmiany prawa, procedurę ustawodawczą na
szczeblu krajowym i UE. Dodatkowo w zakres wchodzi wiedza o zasadach tworzenia i działania
ciał dialogu obywatelskiego oraz dostępie do informacji publicznej.
3. Ekonomia i prawo gospodarcze, w tym zasady ekonomizacji organizacji pozarządowych i formalno-
prawne aspekty ekonomizacji i prowadzenia działalności odpłatnej i gospodarczej. Dodatkowo
moduł obejmuje zagadnienia mikroekonomii, planowania strategicznego, analizy sytuacji
gospodarczej i zasady prowadzenia analizy finansowej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki
funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych.
4. Tworzenie struktur w NGO pozwalających na udział w procesie stanowienia prawa ze szczególnym
naciskiem na budowanie zespołu i zarządzanie w personelem i wolontariuszami w NGO.
Dodatkowo moduł obejmuje prawo pracy ze szczególnym uwzględnieniem form zatrudniania w
organizacjach pozarządowych, w tym w ramach projektów oraz powiązanie prawa pracy z
przepisami istotnymi dla NGO: tj. UODPP, w tym zapisy dotyczące wolontariatu i wytycznych w
zakresie realizacji projektów UE, RODO, a kodeks pracy, itp.
Szkolenia specjalistyczne
1. Zaawansowane zarządzanie danymi, ich przetwarzanie i analiza oraz bezpieczeństwo, w tym
obsługa specjalistycznych narzędzi: CRM, exell zaawansowany, Power BI i inne pozwalające na
pracę z dużą ilością danych i plikami CSV.
2. Agregacja danych dostępnych online za pomocą programistycznych narzędzi i ich weryfikacja.
Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom szkolenia możliwości, jakie daje nam technologia IT,
bazy online oraz jak sprawdzić wiarygodność uzyskanych danych.
3. Zarządzanie zespołem w organizacjach pozarządowych. Motywacja siebie i innych do działania,
umiejętność pracy pod presją czasu, wykorzystanie narzędzi wykorzystywanych do współpracy w
zespole.
4. Finansowanie procesów konsultacji, w tym zarządzanie środkami finansowymi w NGO.
5. Promocja działań organizacji w formie tradycyjnej i za pomocą nowych mediów oraz opracowanie
strategii promocyjnej danego wydarzenia.
Całość działań projektowych jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością. Dodatkowo, różnorodność
form wsparcia pozwala na edukację w wolnych chwilach i na godzenie życia zawodowego, społecznego i
rodzinnego.
Działania projektowe zostały dofinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. Wartość projektu i dofinansowania z Programu wynosi 591
135,00 PLN.
Okres realizacji projektu: od: 1 lutego 2022 do 31 stycznia 2023
Osoby do kontaktu: Agnieszka Budzyńska [agnieszka @ mostkatowice.pl] lub Katarzyna Karbowniczek
[k.karbowniczek@mostkatowice.pl]
tel.: 536 117 187

Skip to content